สิ่งแวดล้อมคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอยู่เสมอ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและเป็นวัฏจักรที่ เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรพลังงาน ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมด้านศิลปกรรม ขยะ เป็นต้น  

ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการเพิ่มจำนวนของประชากรทั่วโลกที่รวดเร็ว เป็นเหตุที่ทำให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นพื้นที่ อันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ ซึ่งมนุษย์จึงต้องหาวิธีการที่จะจัดการและป้องกัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับปัญหาของสิ่งแวดล้อม หรือตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จึงมีการคิดและพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างเช่น เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับตรวจวัดและทดสอบสิ่งแวดล้อม จากการวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในสภาวะและพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงาน ซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนที่ตั้งการเครื่องมือวัดเพื่อวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทดสอบสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งในวันนี้จะขอยกตัวอย่างเครื่องมือวัดสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

  1. เครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ ใช้สำหรับงานตรวจสอบสภาพของภูมิอากาศทั่วๆไป ได้แก่ ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิและความชื้นอากาศ ปริมาณความเข้มของแสงแดดและรังสี UV รวมถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกด้วย นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการพยากรณ์อากาศเพื่อให้ทราบถึงสภาพอากาศล่วงหน้าได้ด้วย 
  1. เครื่องวัดความเร็วลม หรือ Anemometer คือเครื่องมือวัดความเร็วลม เพื่อตรวจสอบสภาวะการไหลของลมหรือตรวจสอบสภาพอากาศ มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งานเช่น การตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม/พัดลม/มอร์เตอร์/เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น 
  1. เครื่องวัดปริมาณแสง UV หรือ UV Meter คือเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณแสงยูวีในงานอุตสาหกรรมเช่น งานตรวจสอบแสงสีน้ำเงินในงานเชื่อม งานกาวและสารเคลือบ การลบ EPROM ด้วยแสง UV หรือใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น ในงานวิจัย DNA ในทางชีววิทยา เครื่องสำอาง การตรวจสอบเชื้อไวรัส หรือแม้แต่การตรวจปริมาณแสง UV กลางแจ้งว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
  1. เครื่องวัดระดับเสียง หรือ Sound Level Meter คือเครื่องมือที่ใช้วัดระดับเสียงในงานจราจร สถานบันเทิง ระบบขนส่งมวลชน โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมให้ได้ระดับตามที่กฎหมายกำหนด